اخبار

مقالات

مقاله؛به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان اردویی از آذربایجان شرقی، سلیمان غفاری: سازمان همکاری های شانگهای در سال ۱۹۹۶ یعنی ۲۵ سال قبل در فضای «صلح سرد Cold Peace» ظهور یافت. اگرچه…